Rovné příležitosti ve výuce pro všechny

Rovné příležitosti ve výuce pro všechny

 

 

Průběh realizace od 31.10.2011 do 30.4.2012

V tomto období se realizují všechny tři klíčové aktivity.

1. Školení a příprava pedagogů
Tato klíčová aktivita se v tomto období naplňuje činnostmi, jako jsou školení pedagogických pracovníků z oblasti práce se žáky se SVP a školení pro práci s problémovými žáky. Školení zajišťuje firma Elrond o.s. Školení ve výše jmenovaných oblastech napomůže pedagogickým pracovníkům školy k rozvoji jejich pedagogických a profesních kompetencí, které budou využívat při své práci se žáky se SVP a problémovými žáky.
Pedagogičtí pracovníci zainteresovaní na zpracovávání nových výukových materiálů se dále vzdělávají v rámci samostudia ve svých odborných oblastech, tak aby nově vytvořené výukové materiály zohledňovali nové trendy v daných oborech a moderních formách výuky.

2. Tvorba vzdělávacích materiálů
Tato klíčová aktivita je realizována podle plánu jednotlivých pracovních skupin. Ke konci tohoto období budou vytvořeny nové výukové materiály pro první a druhý ročník učebního oboru truhlářské práce. Všichni pedagogičtí pracovníci podílející se na této aktivitě prokazují vysokou profesionalitu při zpracovávání učebních materiálů a i přes odbornou a časovou náročnost této činnosti plní zadané úkoly na vysoké odborné úrovni.

3. Ověřování a úprava nově vytvořených materiálů
Tuto klíčovou aktivitu jsme začali naplňovat od 3.1.2012. Postupně se ověřují již vytvořené materiály v jednotlivých třídách učebního oboru truhlářské práce. Na základě poznatků z ověřování a získání zpětné vazby se tyto materiály upravují tak, aby naplňovaly potřebné cíle výukových materiálů a zároveň reagovaly na specifické potřeby učení žáků s SVP.
K zabezpečení této aktivity byly zakoupeny z prostředků Evropského společenství dvě interaktivní tabule, které budou využívány i po ukončení projektu v běžné výuce především žáků s SVP na naší škole.