Podpora řemeslných oborů

Podpora řemeslných oborů

Podpora řemeslných oborů

Zahájení projektu 1.4.2013          Ukončení projektu 31.12.2014

Cílem projektu je výrazně zlepšit kvalitu odborné přípravy pro žáky SOU Hluboš. Dojde k úpravě ŠVP na základě nutnosti přispůsobení požadavků praxe na klíčové kompetence absoloventů škol. V návaznosti na tom bude vytvořena simulační jednotka na CNC stroje. Na základě vytvoření simulační jednotky budou vypracovány modulové výukové materiály z problematiky CNC strojů. Dalším cílem je popularizace školy a zvýšení motivace žáků ke studiu řemeslných profesí.

Klíčové aktivity projektu

  1. Vytvoření výukové simulační jednotky zaměřené na zkvalitnění a zefektivnění výuky odborných předmětů.
  2. Odborná školení.
  3. Inovace a implementace ŠVP.
  4. Vytvoření a ověření nově vytvořených metodických modulových výukových materiálů.
  5. Odborné stáže a exkurze.
  6. Organizace informačních dnů.

Realizace projektu:

V 1. monitorovacím období byly aktivity projektu  směřovány k vytvoření nové simulační jednotky. Byla vybudována nová počítačová učebna. Počítače byly vybaveny moderním programem Wood Wop pro programování na CNC stroje.

V 2. monitorovacím období byly aktivity projektu především zaměřeny k organizaci školení pro žáky a pedagogické pracovníky k programování v programu Wood Wop.

V 3. monitorovacím období byly aktivity projektu směřovány k zahájení úpravy ŠVP, zahájení tvorby výukových materiálů. Dále byly organizována odborná stáž pro žáky a pedagogické pracovníky na Slovensku, byly organizovány odborné exkurze na výstavy a ve výrobních podnicích. Nedílnou součástí tohoto monitorovacího období bylo organizování informačních dnů pro žáky a pedagogické pracovníky základních škol regionu.

Ve 4. monitorovacím období byla zahájena úprava ŠVP pro učební obor Truhlář v návaznosti na začlenění učební problematiky CNC strojů do výuky. Dále byla vytvořena další část nových výukových materiálů pro učební obor Truhlář a maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Žáci a pedagogičtí pracovníci školy se v rámci projektu zúčastnili odborných výstav v Praze a Lysé nad Labem. Pokračovalo se v organizaci informačních dnů pro žáky základních škol.

 

 

V 5. monitorovacím období byla dokončena inovace ŠVP pro učební obor Truhlář do kterého byla implementována problematika CNC strojů. Byla vytvořena další část nových výukových materiálů pro učební obor Truhlář a maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Žáci a pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili zahraniční stáže na Slovensku, dále odborných exkurzí v odborných firmách STORA NSO WOOD PRODUCT v Chodové Plané a PILA Harmanice.

Dále bylo realizováno 24 informačních schůzek pedagogickými pracovníky školy pro žáky 8. tříd ZŠ.

V 6. monitorovacím období  byl dokončen koncept inovovaných ŠVP pro maturitní obor operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Dále se dokončovaly nové materiály pro 4. ročník maturitního oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a pro 3. ročník učebního oboru truhlář.

Žáci a pedagogičtí pracovníci se zúčastnili odborných exkurzích na výstavu For Arch Praha, For Interier Praha a exkurze ve výrobně hraček DETOA  Albrechtice.

V 7. závěrečném monitorovacím období byly dokončeny a prezentovány ve škole výstupy projektu, zejména nové učební materiály z problematiky CNC strojů. Dále proběhly další odborné exkurze na výstavy a především zahraniční odborná stáž na Slovensku, které se zúčastnilo 10 žáků školy a 2 pedagogičtí pracovníci. Byly realizovány dny otevřených dveří a informační dny pro žáky základních škol v rámci regionu.

Vyhodnocení projektu
Projekt splnil cíle:

1. Byla vytvořena výuková simulační jednotka na CNC stroje – zkvalitnění výuky odborného výcviku a odborných předmětů.
2. Žáci školy a pedagogičtí pracovníci absolvovali odborná školení  na užívaní programu WoodWoop – zvýšení odborných kompetencím účastníků školení.
3. Byly inovovány a implementovány ŠVP – zlepšení kurikulární reformy výuky.
4. Byly vytvořeny a ověřeny nové výukové materiály zaměřené na výuku CNC strojů – přibližování výuky požadavkům praxe.
5. Bylo realizováno 16 odborných exkurzí a 3 zahraniční stáže, kterých se zúčastnilo více než 200 žáků školy a 20 pedagogických pracovníků – rozvoj odborných a profesních kompetencí.
6. Bylo zorganizováno a realizováno 28 informačních dnů pro žáky a učitele základních škol – popularizace studia technických oborů.
Škola bude v i v následujících letech využívat všech pozitivních výstupů projektu ve své činnosti tak, aby se zlepšené podmínky pro výuku projevily v profesní a odborné připravenosti našich žáků.