Podnikání

Kód oboru:

64-41-L/51

Délka studia:

2 roky - denní studium nebo 3 roky - dálkové studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Stipendijní program:

Ne

Co se naučím?

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Kde mohu dál studovat?

Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách podle platných právních norem.

Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.