Umělecký truhlář a řezbář – od školního roku 2022/2023 již neotevíráme!

Dřevo je krásný a ušlechtilý materiál, práce s ním je voňavá a velmi rozmanitá. Výrobky ze dřeva musí být nejen perfektně opracované, ale i dokonale funkční. Truhlařina je tradiční řemeslo, které je stále velmi žádané na trhu práce, a proto šikovný truhlář nebude mít nikdy o práci nouzi.
Kód oboru:

82-51-H/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ne

Co se naučím?

V oboru se klade důraz na tradiční rukodělné uměleckořemeslné činnosti v oblasti zpracování dřeva. Poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti uměleckého truhlářství. Základní odborné vzdělávání je obsaženo především v předmětech dějiny umění, výtvarná výchova, technické kreslení, ekonomika a práce s počítačem. Učivo těchto předmětů poskytuje teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zejména návyky v oblasti metod myšlení a práce. Je základem žádoucí přizpůsobivosti absolventa v rámci oboru. Speciální odborné vzdělávání učebního oboru je obsaženo zejména v předmětech materiály a technologie. Učivo těchto předmětů má značný význam pro výuku v odborném výcviku, neboť poskytuje poznatky o vlastnostech a druzích používaných materiálů, o výrobcích, jejich konstrukci a používaných technologiích při zhotovování konkrétních truhlářských výrobků.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách přímo v areálu učiliště v Hluboši. Dílny jsou kvalitně vybaveny nejrůznějšími dřevozpracujícími stroji, včetně CNC centra. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurz motorové pily. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent učebního oboru umělecký truhlář a řezbář je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Kde mohu dál studovat?

Absolventi mohou pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním oboru Podnikání - denní i dálkové formě.